Osobní údaje

Podmínky zpracování osobních údajů ve Spolku Rozrazil
Spolek Rozrazil při své činnosti zpracovává vaše osobní údaje. Činí tak v souladu s platným právním řádem. V tomto dokumentu najdete informace o tom, kterých osobních údajů se zpracování týká, jaký je účel tohoto zpracování a také jakým způsobem je s těmito osobními údaji nakládáno. Správce osobních údajů Jak již bylo uvedeno, správcem vašich osobních údajů je Spolek Rozrazil, se sídlem Kostelecká 508, 251 68 Kamenice – Skuheř, IČ 485 494 36.

Osobní údaje a účely zpracování
Spolek Rozrazil vás může požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v různých situacích a za různými účely. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, kvůli němuž byly poskytnuty. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na podkladě vašeho smluvního vztahu k Spolku Rozrazil, který může být dán tím, že jste jeho členem, účastníkem některé z jeho akcí nebo dárcem. V dalších případech zpracováváme vaše osobní údaje na podkladě oprávněných zájmů Spolku Rozrazil spočívajících zejména ve vzájemné komunikaci a zasílání relevantních nabídek naší činnosti a možností podpory. Dále mohou být těmito oprávněnými zájmy rovněž případné budoucí nároky z titulu náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé při akcích a činnostech pořádaných Spolkem Rozrazil. Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na podkladě vámi uděleného souhlasu s tímto zpracováním, vás o této skutečnosti informuje předem pověřený zástupce Spolek Rozrazil.

Osobní údaje členů a příznivců
Osobní údaje shromažďujeme v případě vzniku členství v Spolku Rozrazil nebo pokud jste
se stali příznivci Spolku Rozrazil. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje, a to za účelem vaší identifikace a budoucí komunikace s vámi. Rovněž pro účely vnitřní analýzy zpracováváme údaje o hrazených členských příspěvcích, druzích vašeho členství, o datech vzniku, obnovení a zániku členství, a dále o funkcích, které v Spolku Rozrazil zastáváte nebo jste v minulosti zastávali. Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že projevíte zájem stát se členem, ale členství vám z různých důvodů nevznikne. Účelem takového zpracování možnost vás dále kontaktovat a umožnit vám stát se členem Spolku Rozrazil, pokud váš zájem dále přetrvává.

Osobní údaje účastníků akcí
V případě, že poskytujete Spolek Rozrazil své osobní údaje v souvislosti s účastí na některé z akcí nebo pravidelné činnosti, mohou být vámi poskytnuty kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje, zejména údaje o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbáme zvláště pečlivě na to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Účelem zpracování těchto osobních údajů je zejména ochrana vašeho zdraví a bezpečí na těchto akcích, zpracování těchto údajů je nezbytné rovněž s ohledem na předpisy upravující oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jiné zvláštní osobní údaje, než údaje o vašem zdravotním stavu mohou být také zpracovávány za účelem realizace programu akce, jíž se účastníte. V souvislosti s vaší účastí na některé akci pořádané Spolkem Rozrazil zpracováváme také fotografie, videa a zvukové záznamy z těchto akcí, které mohou obsahovat zachycení vaší podoby nebo vašich osobních projevů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je vyžadován před vaší účastí na takové akci, neumožňuje-li nám takové
zpracování zákon. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem propagace činnosti Spolku
Rozrazil. Pro účely vnitřní analýzy a plánování naší činnosti dále zpracováváme údaje o tom, kterých akcí jste se účastnili. Vaše kontaktní údaje zpracováváme i v případě, kdy jste se nakonec plánované akce nezúčastnili, včetně případného důvodu neúčasti, je-li poskytnut. Účelem tohoto zpracování je případná nabídka další činnosti Spolku Rozrazil, do níž se lze zapojit a dále také vnitřní analýza.

Osobní údaje dárců

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž tehdy, jestliže jste Spolku Rozrazil poskytli peněžní nebo jiný dar. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje a dále údaje
o poskytnutých darech. Vaše osobní údaje mohou být také zveřejněny, pokud jste zaslali peněžní prostředky na transparentní účet Spolku Rozrazil v rozsahu, v jakém vyplníte tyto údaje do příslušných platebních příkazů. Transparentní účet najdete zde.

Vaše kontaktní údaje zpracováváme i tehdy, jestliže jste projevili zájem stát se dárcem
Spolku Rozrazil, nicméně nakonec k poskytnutí daru nedošlo. Účelem zpracování je vzájemná komunikace a vnitřní analýza.

Osobní údaje další osob
Vyjma shora uvedených situací je možné, že jste poskytli Spolku Rozrazil své kontaktní údaje v souvislosti s další činností Spolku Rozrazil, jako je podepisování petic, účast v námi organizovaných soutěžích, zakoupení zboží, přihlášení k odběru informací o naší činnosti využití námi poskytovaných služeb. V těchto případech zpracováváme vaše kontaktní údaje nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti. Kromě kontaktních údajů můžeme zpracovávat i další vaše osobní údaje je-li to nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti.

Osobní údaje při využití webových stránek a webových služeb (cookies)
Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Spolek Rozrazil nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Sdílení údajů se třetími osobami

Spolek Rozrazil neposkytuje vaše osobní údaje třetím osobám, vyjma údajů, které jste
poskytli prostřednictvím petice. Takovéto údaje jsou poskytovány takovým třetím osobám
a takovým způsobem, aby byl naplněn účel petice. Dále mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v případech, kdy je zahájena kontrola nakládání s veřejnou finanční podporou poskytnutou Spolku Rozrazil dle příslušného zákona. Rovněž mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně za účelem kontroly nakládání s darem poskytnutým Spolkem Rozrazil soukromou osobou, jestliže je takové oprávnění zakotveno v příslušné smlouvě a je nezbytné pro provedení kontroly.

Přístup k osobním údajům ve Spolku Rozrazil

Přístup k vašim osobním údajům se v rámci Spolku Rozrazil řídí zvláštním organizačním
pokynem statutárním orgánem Spolku Rozrazil. Tento organizační pokyn je závazný pro
všechny členy Spolku Rozrazil a ukládá všem členům Spolku Rozrazil a jeho  zaměstnancům ve vztahu k vašim osobním údajům povinnost mlčenlivosti. K vašim osobním údajům mohou v Spolku Rozrazil přistupovat pouze osoby vymezené
v tomto organizačním pokynu a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti. Spolek Rozrazil přijalo rovněž další dostatečná technická a organizační opatření, aby k vašim osobním údajům nemohly přistupovat nepovolané osoby a aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Doba zpracování osobních údajů
Spolek Rozrazil zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účely jejich
zpracování. Kontaktní údaje členů a příznivců zpracováváme po dobu trvání členství, či po dobu, kdy je osoba aktivním příznivcem Spolku Rozrazil a dále po dobu 20 let od zániku členství nebo od zániku statusu příznivce. Kontaktní údaje účastníků akcí zpracováváme po dobu 50 let od účasti na poslední akci Spolku Rozrazil. Kontaktní údaje dárců zpracováváme po dobu 10 let od poskytnutí posledního daru. Kontaktní údaje ostatních osob zpracováváme nejdéle po dobu 10 let od realizace účelu, za nímž byly vaše osobní údaje poskytnuty.

Zvláštní osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, zejména po dobu
konání akce a po dobu nezbytně nutnou po skončení akce. Pokud nám zákon ukládá
uchovávat tyto zvláštní údaje po delší dobu, zpracováváme tyto údaje po dobu vymezenou
příslušným právním předpisem. Fotografie, videa, zvukové záznamy zachycující podobu účastníků námi pořádaných akcí a jejich projevy osobní povahy zpracováváme nejméně po dobu 20 let. Ve vybraných případech zachycení významných událostí a akcí v Spolku Rozrazil mohou být tyto záznamy uchovávány až po dobu 50 let.

Uplatnění vašich práv
Veškeré vaše dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy: pavel.dusekzavinacgmail.com. Máte právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V případě, že máte za to, že Spolek Rozrazil zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s nařízením GDPR, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu pavel.dusekzavinacgmail.com. V takovém případě můžeme vyžadovat ověření vaší totožnosti.